The WHATWG Blog

Please leave your sense of logic at the door, thanks!

Archive for the ‘Processing Model’ Category

2022

Friday, September 12th, 2008

There has been a certain amount of controversy over the supposed date of 2022 for HTML 5 to be "finished". It is somewhat important to realise the significance that should be attached to this date:

None at all

OK, strictly speaking that's not quite true, but it's a pretty good approximation to the truth. What really matters is when browsers ship HTML5 features. Given that's already happening, there is really no cause for alarm. By 2022 we hope to have a full testsuite and two full implementations but then we also expect to see products shipping with features from HTML 6.

Posted in Processing Model, WHATWG | 4 Comments »

This Week in HTML 5 – Episode 1

Wednesday, August 6th, 2008

Welcome to a new semi-regular column, "This Week in HTML 5," where I'll try to summarize the major activity in the ongoing standards process in the WHATWG and W3C HTML Working Group.

The biggest news is the birth of the Web Workers draft specification. Quoting the spec, "This specification defines an API that allows Web application authors to spawn background workers running scripts in parallel to their main page. This allows for thread-like operation with message-passing as the coordination mechanism." This is the standardization of the API that Google Gears pioneered last year. See also: initial Workers thread, announcement of new spec, response to Workers feedback.

Also notable this week: even more additions to the Requirements for providing text to act as an alternative for images. 4 new cases were added:

  1. A link containing nothing but an image
  2. A group of images that form a single larger image
  3. An image not intended for the user (such as a "web bug" tracking image)
  4. Text that has been rendered to a graphic for typographical effect

Additionally, the spec now tries to define what authors should do if they know they have an image but don't know what it is. Quoting again from the spec:

If the src attribute is set and the alt attribute is set to a string whose first character is a U+007B LEFT CURLY BRACKET character ({) and whose last character is a U+007D RIGHT CURLY BRACKET character (}), the image is a key part of the content, and there is no textual equivalent of the image available. The string consisting of all the characters between the first and the last character of the value of the alt attribute gives the kind of image (e.g. photo, diagram, user-uploaded image). If that value is the empty string (i.e. the attribute is just "{}"), then even the kind of image being shown is not known.

  • If the image is available, the element represents the image specified by the src attribute.
  • If the image is not available or if the user agent is not configured to display the image, then the user agent should display some sort of indicator that the image is not being rendered, and, if possible, provide to the user the information regarding the kind of image that is (as derived from the alt attribute).

See also: revision 1972, revision 1976, revision 1978, revision 1979, Images and alternate text.

Other interesting changes this week:

Tune in next week for another exciting episode of "This Week in HTML 5."

Posted in Processing Model, Weekly Review, WHATWG | 21 Comments »

Validator.nu HTML Parser 1.0.7 Released

Saturday, April 5th, 2008

There is now a new release of the Validator.nu HTML Parser. Change highlights:

Posted in Processing Model, Syntax | Comments Off on Validator.nu HTML Parser 1.0.7 Released

Validator.nu HTML Parser 1.0.6 Released

Tuesday, January 22nd, 2008

Version 1.0.6 of the Validator.nu HTML Parser has been released. The new version fixes a crasher bug in bytes to characters conversion, works around a crash when the ICU4J 3.8.1 UTF-7 decoder is in the classpath, improves error message wording and brings errors and warnings pertaining to legacy encodings up-to-date per the current HTML 5 draft.

This update is highly recommended for all applications that use the parser by giving it an URI or an InputStream. For applications that give the parser a Reader the update is not necessary.

Posted in Processing Model, Syntax | Comments Off on Validator.nu HTML Parser 1.0.6 Released

Dlaczego atrybut alt mo?na pomin??

Sunday, January 13th, 2008

This is a Polish translation of this article: Why the Alt Attribute May Be Omitted.

Prace prowadzone ostatnio nad specyfikacj? atrybutu alt maj? na celu gruntown? popraw? jego definicji, m.in. dok?adne wyja?nienie sposobów tworzenia poprawnego tekstu zast?pczego oraz jasne sprecyzowanie wymaga? autorskie.

Wymagania te okre?laj? sytuacje, w których konieczne jest u?ycie tekstu zast?pczego, zastosowanie pustego atrybutu alt oraz, co najbardziej zaskakuj?ce, kiedy atrybut alt mo?na ca?kowicie pomin??. Jest to kwestia kontrowersyjna, poniewa? na pierwszy rzut oka wygl?da to na prób? zach?cania do z?ego i sprzecznego z zasadami dost?pno?ci zwyczaju pomijania atrybutu alt, co wydaje si? by? kolejnym policzkiem dla dost?pno?ci w sieci. Jest to niew?a?ciwe rozumowanie, które nale?y przeanalizowa? ze szczególn? uwag? tak, aby rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci, jakie mog? powsta?. Cho? taka sytuacja wydawa? si? mo?e uwstecznieniem jest to w rzeczywisto?ci bardzo pozytywny zabieg.

W wielu sytuacjach tekst zast?pczy jest po prostu niedost?pny i nic nie mo?na na to poradzi?. Przyk?adowo, wi?kszo?? u?ytków serwisów wymiany zdj?? takich jak Flickr nie mia?oby poj?cia jak, ani dlaczego, nale?y do??czy? tekst zast?pczy, nawet gdyby Flickr dawa? im tak? mo?liwo??. Chocia? wszyscy s? zgodni co do tego, ?e wspaniale by?oby gdyby wszyscy u?ytkownicy stosowali tekst zast?pczy (specyfikacja wyra?nie to zaleca), to wi?kszo?? z nich po prostu tego nie zrobi.

Nale?y zastanowi? si? nad problemem co zrobi? w sytuacji kiedy tekst alt jest niedost?pny i nie ma tak naprawd? sposobu ?eby go wstawi?. Przy obecnych wymaganiach stosowania atrybutu alt w HTML4 zaobserwowa? mo?na próby spe?nienia tego wymagania przez systemy, które podejmuj? prób? utworzenia tekstu zast?pczego w oparciu o metadane obrazu.

Flickr na przyk?ad powtarza tytu? obrazu; Photobucket najwyra?niej ??czy ze sob? nazw? pliku, jego tytu? i nazw? autora; z kolei Wikpedia niepotrzebnie powtarza podpis pod obrazem. Problemem wynikaj?cym z takiego podej?cia jest to, ?e stosowanie takich warto?ci nie dostarcza ani dodatkowych ani u?ytecznych informacji dotycz?cych obrazu, co w niektórych przypadkach jest gorsze ni? ca?kowity brak tekstu zast?pczego.

Korzy?ci? p?yn?c? z wymogu opuszczenia atrybutu alt zamiast pozostawienia po prostu pustej warto?ci jest jasne rozró?nienie pomi?dzy obrazem, który nie posiada tekstu zast?pczego (jak np. reprezentacja otaczaj?cego tekstu w postaci grafiki lub ikony) a obrazem b?d?cym kluczowym elementem zawarto?ci, dla którego tekst zast?pczy nie jest dost?pny. Podobno Lynx i Opera stosuj? ju? takie rozró?nienie. Przy obrazach bez atrybutu alt Lynx wy?wietla nazw? pliku a Opera pokazuje napis "Obraz", jednak ?adne z nich nie wy?wietla niczego przy obrazach z pustym atrybutem alt. Wci?? niewiadomo do ko?ca czy takie rozró?nienie jest naprawd? u?yteczne oraz czy przegl?darki mog? realistycznie je stosowa?. Kwestia ta jest otwarta do dyskusji je?eli tylko kto? dysponuje argumentami.

Sugeruje si? te?, ?e zrezygnowanie z bezwarunkowej konieczno?ci stosowania atrybutu alt wp?ynie na zdolno?? walidatorów do powiadamiania autorów o b??dach i odbierze nam narz?dzie pomocne w promowaniu dost?pno?ci. Jednak wykorzystywanie komunikatów o b??dach walidacji jako narz?dzia o?wiatowego nie jest ani jedynym ani najlepszym rozwi?zaniem problemu.

O ile autorzy lubi? wiedzie? kiedy przypadkowo pomin?li atrybut alt, to bezwarunkowe wymuszanie u?ycia tego atrybutu przy wykorzystaniu tak prymitywnego narz?dzia jakim jest walidator daje dok?adnie przeciwne wynik, poniewa? zach?ca do korzystania z generowanych automatycznie tekstów kiepskiej jako?ci. Zreszt? nic nie powstrzyma narz?dzi autorskich i sprawdzaj?cych zgodno?? ze standardami przed powiadomieniem autorów je?li b?d? sobie tego ?yczy?.

Przyznaj?c, ?e nie da si? zmusi? ka?dego do stosowania tekstu zast?pczego i czyni?c atrybut alt opcjonalnym w standardach dokumentu nie traci si? ?adnych praktycznych korzy?ci p?yn?cych z dost?pno?ci. Nikt nie twierdzi, ?e zgodno?? z HTML5 jest tym samym co zgodno?? ze wymogami dost?pno?ci. Wiele rzeczy uwa?a si? za spe?niaj?ce techniczne wymogi HTML, a jednak ich niew?a?ciwe stosowanie czyni je niedost?pnymi. Uczynienie atrybutu alt opcjonalnym nie jest sprzeczne z wymogami dost?pno?ci ani nie ma wielkiego wp?ywu na ich propagowanie. Opisuj? tu tylko rzeczywisto?? maj?c przy tym nadziej? na zmniejszenie powszechno?ci automatycznie generowanego tekstu alt kiepskiej jako?ci.

Posted in Browsers, Elements, Processing Model | 1 Comment »