The WHATWG Blog

Please leave your sense of logic at the door, thanks!

Archive for June, 2007

Automatyczne wykrywanie feedów (Polish)

Wednesday, June 27th, 2007

This is a Polish translation of Feed Autodiscovery, translated by Sebastian Snopek.

Ostatnio dodali?my typy linków do HTML 5. W szczególno?ci zdefiniowali?my mechanizm do automatycznego wykrywania kana?u syndykacyjnego. Automatyczne wykrywanie (Autodiscovery) sta?o si? rozpowrzechnione i szeroko stosowane od momentu swoich narodzin w 2002 roku, stosuj?c element link z powi?zaniem alternatywnym i atrybut type okre?laj?cym rodzaj kana?u.

<link rel="alternate" type="application/atom+xml"
   href="/feed.atom" title="Atom Feed">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
   href="/feed.rss" title="RSS Feed">

Je?li chodzi o kompatybilno?? wsteczn? musimy zachowa? wsparcie, a szczególnie, zdefiniowa? t? metod?. Jednak?e, istniej? dwa g?ówne problemy z zastosowaniem powi?za? alternatatywnych:

Aby poruszy? t? spraw?, wprowadzili?my nowe powi?zanie kana?u, które wskazuje na to, ?e dokument jest kana?em syndykacyjntm. Pozwala to teraz na linkowanie do wielu kana?ów zawieraj?cych tre?ci, które nie s? koniecznie alternatywnymi wersjami strony.

<link rel="feed" type="application/atom+xml"
   href="/feed/comments" title="All comments">
<link rel="feed" type="application/atom+xml"
   href="/feed/summaries" title="Article Summaries">

Oznacza to równie?, ?e nie trzeba precyzowa? atrybutu type , aby link by? rozpoznany jako kana? syndykacyjny, a przegl?darki mog? go nadal pokazywa? na li?cie subskrypcji.

<link rel="feed" href="/feed" title="Articles">

Inn? korzy?ci? jest to, ?e je?li kiedy? pojawi si? nowy format kana?u syndykacyjnego to nie trzeba b?dzie czeka? na aktualizacje przegl?darki nowym typem MIME, aby przgl?darka traktowa?a go jako kana?. Na przyk?ad: je?li czytelnicy twojego kana?u maj? wsparcie mikrofoormatu hAtom, mo?na przeprowadzi? subskripcje dokumentu HTML , który zosta? zalinkowany jako kana?.

<link rel="feed" type="text/html"
   href="/feed.html" title="All comments">

Aby zachowa? kompatybilno?? wsteczn?, definicja alternate mówi, ?e je?li u?ywa si? go w kombinacji z atrybutem type z warto?ci? application/rss+xml lub application/atom+xml to jest on równie? s?owem kluczowym dla kana?u.

S?owo kluczowe kana?u mo?e by? równie? u?ywane w kombinacji z alternate mówi?c, ?e jest to kana? dla danego dokumentu.

<link rel="feed alternate" type="application/atom+xml"
   href="/feed.atom" title="Atom Feed">

Jednak?e, wa?nym jest aby nie myli? tego z tym jak dzia?aj? arkusze alternatywne. Zachowanie rel="alternatywnego arkusza stylów" jest przypadkiem wyj?tkowym wtedy, gdy u?ycie alternate nie oznacza alternatywnej reprezentacji samego dokumentu. Je?li u?ywa si? go z arkuszem stylów, to warto?? type nie jest równa warto?ci kana?u.

<link rel="alternate stylesheet" type="application/atom+xml"
   href="/feed.atom" title="This is not a feed!">

Mozilla ju? raportowa?a bagi zwi?zane z implementacj? nowego powi?zania feedu a poprawki do rel="alternatywnych arkuszy" s? planowanie w nowym Firefox 3.0.

Posted in Browsers, Elements | Comments Off on Automatyczne wykrywanie feedów (Polish)

The Schema and Conformance Checker Project Migrates to SVN

Thursday, June 21st, 2007

The RELAX NG / Schematron schema project for (X)HTML5 as well as the conformance checker project have moved from CVS to SVN. The build script has been updated. (Needs a new checkout from SVN.)

Posted in Conformance Checking, Syntax | 2 Comments »